www.green-bags.com
  08   07   20   24   33   01   02   15   04
  41   13   22   05   
     
  12   07   28   27   18  
    
  17   03   16      
      
  23   31   19   06   25   30   
   
我們擁有一系列80g及100g不織布顏色供客人選擇,

必能造出符合您要求的環保袋。其它顏色或厚度請跟我們查詢。
請移滑鼠指標至上方顏色方塊,右方會顯示環保袋顏色效果。